top of page

Преминуо др Миљурко Вукадиновић

У Београду је од последица вируса корона преминуо др Миљурко Вукадиновић, познати књижевник и преводилац. Био је један од челника Удружења књижевника Србије и дугогодишњи уредник и водитељ трибине "Француска 7".


Миљурко Вукадиновић ро­ђен је 1953. го­ди­не у Гор­њем Свар­чу код Бла­ца. Био је пе­сник, есе­ји­ста, про­зни пи­сац, ан­то­ло­ги­чар и пре­во­ди­лац. Пре­во­дио је на румунски и словеначки језик, као и са тих језика на српски. Пре­вео је пре­ко три­де­сет књи­га и две ан­то­ло­ги­је. Ње­го­ва по­е­зи­ја и про­за пре­во­ђе­не су на де­се­так свет­ских је­зи­ка, а по­е­зи­јом је при­су­тан у нај­зна­чај­ни­јим ан­то­ло­ги­ја­ма у Србији и ино­стран­ству. Често је био домаћин српским писцима из Мађарске у седишту Удружења књижевника Србије и промотер њиховог стваралаштва у матичној земљи. До­бит­ник је број­них до­ма­ћих и ме­ђу­на­род­них на­гра­да за по­е­зи­ју, про­зу и пре­во­ђе­ње. Не­дав­но је ука­зом пред­сед­ни­ка Ре­пу­бли­ке Мол­да­ви­је до­био Ор­ден за за­слу­ге у кул­ту­ри (ме­да­ља са ли­ком Еми­не­скуа).

Commentaires


bottom of page